Kunnan perustehtävänä on tarjota asukkailleen laadukkaita, lähellä tuotettuja palveluja, joiden toimivuuteen voi luottaa. Tällä hetkellä sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta hoitoon pääsy on monin paikoin vaikeaa ja odotusajat työntekijöiden vastaanotoille ovat liian pitkät. Tämä korjaantuu ainoastaan lisäämällä merkittävästi hoitajien, lääkäreiden ja kaikkien sosiaalialan ammattilaisten määrää. Lisäksi tarvitsemme matalan kynnyksen työn ja kuntoutuksen merkityksellisyyden ymmärtämistä. Jos ennaltaehkäisevä työ toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, eivät jonot muualla kasvaisi samalla tavalla. Tarvitaan siis lisää psykiatrisia sairaanhoitajia, haittoja vähentävää työtä, kotiin vietävää tukea kaikille sitä tarvitseville ja asukaslähtöistä, yhteisöllisyyttä lisäävää toimintaa.

Yksinäisyys ja osattomuus yhteiskunnassamme tulee inhimillisen kärsimyksen lisäksi kalliiksi kunnalle, mutta siitä ei juuri puhuta. Osallisuuden kokemusten kasvattamiseen voi jokainen omilla teoillaan vaikuttaa. Sillä miten kohtaamme toisemme, on iso vaikutus arkiseen elämään. Siksi olen lähtenyt nostamaan esille empaattisuuden merkitystä. Kuntapäättäjänä jokainen ihminen on paljon vartijana. Kaikkien päätösten osalta tulee punnita kysymystä, miten päätökset vaikuttavat kymmenen vuoden päästä heihin, jotka eivät saa ääntänsä kuuluviin? Tarvitsemme myös entistä enemmän yhteistyötä ja rakentavaa keskustelua sekä ihmisten aitoa osallistamista päätöksen teon eri vaiheisiin. Kokemusasiantuntijuutta on opittava arvostamaan enemmän.

Vantaalla on huutava pula edullisista kodeista. Kaupungin on ryhdistäydyttävä ja rakennettava tulevina vuosina lisää vuokra-asuntoja korjatakseen kohtuuttomaksi venynyttä asuntojonoa. Asunnottomien tilanne on edelleen järkyttävä. Kenenkään paikka ei ole kadulla tai jatkuvasti tuttujen nurkissa. Tuettuun asumiseen, hätämajoitukseen ja ylipäätään asumissosiaaliseen työhön on kohdennettava sen verran resursseja, että tämä jatkuva hätätila saadaan kuntoon. Vantaan on otettava käyttöön vierellä kulkijat; omat työntekijät, joilla on oikeasti aikaa auttaa asunnotonta monitahoisesti vaikeassa elämäntilanteessa.   

Vantaan on kiinnitettävä jatkuvasti huomiota omistamiensa rakennusten sisäilmaan ja korjattava viipymättä esille tulleet ongelmat. Homeista sairastuneet tai oireilevat ihmiset on otettava tosissaan eikä kenenkään pidä joutua opiskelemaan tai työskentelemään rakennuksessa, jossa oireita esiintyy. Vantaan on tuettava ihmisiä, jotka joutuvat muuttamaan pois todennetusti homeisesta kodista. Kaupungin tulee tarjota tilapäismajoitusta ja muuttoavustus, jolla korvata perusasioita silloin, jos esimerkiksi kaikki huonekalut joudutaan hävittämään niiden myrkyllisyyden takia.

Työttömien asema on monesti hankala. Erityisesti silloin kun työttömyys pitkittyy ja taloudellinen tilanne vaikeutuu. Vantaan on kehitettävä uudenlaisia tapoja työllistää pitkäaikaistyöttömiä. Vantaalla on paljon tekemätöntä työtä, jos tahtotilaa riittää. Työttömien terveystarkastuksista on huolehdittava ja niistä on tiedotettava kattavasti. Jokaisen kuntoutusta tarvitsevan työttömän on päästävä itselleen sopivaan kuntoutukseen sen sijaan, että osittain tai kokonaan työkyvyttömiä ihmisiä pallotellaan taholta toiselle.

Omaishoitajien työ on arvokasta, mutta tämä työ varsin usein unohdetaan. Omaishoitajien asemaan on vaikutettava ensisijaisesti eduskunnan tasolla, mutta myös kunnissa voidaan tehdä paljon enemmän. Kaikkien palkkioluokkien on oltava käytössä, omaishoitajien jaksamisesta on huolehdittava nykyistä paremmin ja vähien vapaiden pitämisen on onnistuttava omaishoitajien tarpeiden mukaisesti. Hoidettavalle tulee aina turvata asianmukainen, tuttu ja turvallinen hoitopaikka. Vantaan on tuotava hoitaja myös hoidettavan kotiin, mikäli omaishoitaja ja hoidettava näin toivoo.

Vantaan on viipymättä luotava toimiva kokonaisuus väkivaltaa kokeneiden auttamiseksi. Nyt asiakkaan näkökulmasta hajallaan olevat palvelut vaikeuttavat avun saamista eivätkä tue kriisistä selviytymistä. Vantaan on tarjottava vuokra-asuntoja väkivallan takia hengenvaarassa oleville ihmisille niin, ettei elämänmuutos jää kiinni asunnottomuuden pelosta. Sosiaalityöhön on perustettava oma tiimi auttamaan väkivaltaa kokeneita. Tiimiin tarvitaan sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja ja kokemusasiantuntija, joiden tehtävänä tulee olla asiakkaan auttaminen niin, että hän pääsee uuden elämän alkuun.

Lähiluonto ja ympäristön monimuotoisuus ovat asioita, joista Vantaa voi olla ylpeä. Oikealla suunnittelulla ja toteutuksella Vantaa voi kunnostautua samaan aikaan eteenpäin katsovana kasvukaupunkina, jossa rakennetaan paljon asuntoja ja samaan aikaan kunnioitetaan lähimetsien ja siellä elävien eläinten koteja. Vantaan täytyy muuttaa eläinlääkärijärjestelmää niin, että pienituloiset ihmiset pystyvät käyttämään eläinlääkäripalveluja eikä yhdenkään eläimen hyvinvointi jää kiinni ihmisten varallisuudesta. Vantaan tulee jatkossa tukea paremmin vapaaehtoisten tekemää eläinsuojelutyötä ja huolehtia kaupungin alueella hylätyistä lemmikeistä. Valvontaeläinlääkäreitä tulee lisätä ja kaupungin tulee laatia eläinten hyvinvoinnin edistämissuunnitelma. Ilmastonmuutos on vakavimpia uhkia eriarvoistumisen lisäksi. Vantaan tulee omalla esimerkillään näyttää tietä ja ottaa niin ilmastonmuutos kuin eläinten oikeudet enemmän esille tulevassa päätöksenteossa. Ruokapalveluissa on pyrittävä asteittain eroon lihan ja eläinperäisten raaka-aineiden käytöstä kasvattaen kasvisruoan määrää joka vuosi niin, että muutos pystytään viemään läpi myös asennetasolla.